مقاله تحليل جامعه شناختي بازگشت مجدد معتادان به اعتياد در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) شهر مشهد در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي) از صفحه ۴۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي بازگشت مجدد معتادان به اعتياد در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) شهر مشهد در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفعات بازگشت به اعتياد
مقاله برچسب
مقاله نگرش مثبت به اعتياد
مقاله اجتماع درمان مدار شهر مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرانوري سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به تحليل جامعه شناختي بازگشت مجدد معتادان به اعتياد در مرکز اجتماع درمان مدار  (TC) شهر مشهد با تاكيد بر ديدگاه برچسب در كنار ديدگاههاي ساختاري-كاركردي، كنترل و نياز مي‏ پردازد. روش تحقيق پيمايشي و داده ها از طريق پرسشنامه استاندارد به دست آمده است. جامعه آماري ۱۲۰ نفر معتاداني بودند که سابقه ترک اعتياد داشته و در مرکز اجتماع درمان مدار شهر مشهد براي درمان حضور داشتند. حجم نمونه ۱۰۵ نفر از معتادان داراي سابقه ترک  بودند که به طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نتايج نشان مي دهد: دفعات بازگشت به اعتياد با متغيرهاي برچسب رابطه معنادار مثبت، با متغيرهاي ساختاري کارکردي رابطه معنادار و با متغيرهاي کنترل اجتماعي و احساس نياز به مواد مخدر رابطه معنادار ندارد. تحليل هاي رگرسيون چندگانه و نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد که برچسب، سن، احساس تبعيض و نگرش مثبت به اعتياد مهمترين و تعيين کننده ترين عوامل تاثيرگذار مستقيم و مثبت و رضايت اجتماعي مهمترين عامل تاثيرگذار مستقيم و معکوس بر دفعات بازگشت به اعتياد  محسوب مي شوند. عوامل  کنترل اجتماعي و احساس نياز به مواد مخدر نيز تاثير غيرمستقيم بر دفعات بازگشت مجدد به اعتياد دارند .