مقاله تحليل جامعه شناختي ترس از جرم در ميان زنان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي ترس از جرم در ميان زنان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از جرم
مقاله خشونت در فضاي عمومي
مقاله عدم ادغام اجتماعي
مقاله قرباني شدن
مقاله مناسبات قدرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فسايي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ترس از جرم و عدم احساس امنيت اجتماعي، موضوعي است كه بحث امنيت در شهرها را به چالش كشانده و بدين سبب مورد توجه محققين علوم اجتماعي و جرم شناسي قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده در كشورهاي غربي، زنان به مراتب بيش تر از مردان از جرم مي ترسند و حال آنكه كمتر از مردان قرباني جرائم مختلف واقع مي شوند. در مقاله حاضر كه مبتني بر يك پژوهش كيفي مي باشد، سعي شده تا با استفاده از مصاحبه هاي عميق عوامل موثر بر ترس از جرم در ميان زنان شهر تهران، شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. يافته هاي اين پژوهش بر اساس مصاحبه هاي عميق با ۵۰ زن ۱۹ تا ۵۵ ساله در شهر تهران به دست آمده و هدف از اين تحقيق تبيين و صورت بندي نظري ترس از جرم در ميان زنان شهر تهران، با توجه به تجربه زيسته آنها مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، چگونه ترس زنان از جرم به شکل طردهاي فضايي و اجتماعي تحقق مي يابد و اين ترس امري پيچيده است که در فرايند زندگي اجتماعي و درک زنان از روابط و مناسبات قدرت جنسيتي شکل يافته و به صورت جدايي گزيني هاي فضايي نمايان مي شود. همچنين مصاحبه هاي عميق کيفي نشان مي دهد، نوع جامعه پذيري، تجربه خشونت، ترس از تجاوز جنسي، معماري و طراحي مردانه شهرها، عدم حمايت هاي قانوني، ترس از برچسب خوردن و عوامل ديگري چون مهاجرت، بارداري، غريبگي، بيماري و معلوليت، علل اصلي ترس زنان از جرم مي باشد.