مقاله تحليل جامعه شناختي خشونت عليه زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي خشونت عليه زنان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايدئولوژي هاي مسلط
مقاله ايدئولوژي جنسي گرايانه
مقاله خشونت عليه زنان
مقاله مداراي اجتماعي
مقاله آشفتگي هاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشونت هيجان نيرومندي است كه هر كس در محيط زندگي و شغلي خود آن را تجربه نموده است. با وجود تمايزات فرهنگي، ماهيت آن در همه جوامع شبيه هم هستند. در اين مقاله از ديدگاه سنت گرا و ديدگاه ليبرال- رواني و ديدگاه فمنيستي- كه هر يك دلايل خاص خود را دارند- براي يافتن علل و نقش خانواده و انواع اين پديده، فردي و اجتماعي بودن آن از طريق روش بررسي اسناد و مدارك به بررسي پرداخته ايم.
علت ماندگاري اين پديده كه ناشي از ساخت فرهنگي، ايدئولوژي هاي مسلط و جنسي گرايانه در قدرت جنسيتي پرورش و آموخته شدن خشونت عليه زنان به دلايل مهار و كنترل و احساس مسووليت مردانه عنوان مي شود كه در هر صورت بهره وري و فرودستي زنان را نتيجه مي دهد. پايداري و ادامه خشونت خانگي و خشونت عليه زنان خطر بحران خشونت اجتماعي و در پي آن خطر به هم خوردن بهداشت رواني جامعه و عدم مداراي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.