مقاله تحليل جامعه شناختي مشارکت سياسي دانشجويان،نمونه مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي مشارکت سياسي دانشجويان،نمونه مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت سياسي
مقاله ابعاد مشارکت سياسي
مقاله جامعه پذيري سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزجاييان علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، تحليل جامعه شناختي مشارکت سياسي دانشجويان است.اين تحقيق به شيوه پيمايش انجام شده است. داده ها به وسيله پرسش نامه از ۳۷۹ نفر از دانشجويان دانشگاه تهران جمع آوري شده است. در اين تحقيق از نظرات ليپست، هانتينگتن، گوئل و ميلبراث و جامعه پذيري سياسي استفاده شده است. چارچوب نظري تحقيق، ترکيبي و با تاکيد بر نظريه جامعه پذيري سياسي مي باشد. نتايج تحليل دو متغيره نشان مي دهد که از ميان ۲۱ متغير مستقل، بين ۱۶ متغير (سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيلات مادر، تحصيلات پدر، نوع شغل پدر، منزلت شغلي مادر، محل سکونت فرد، وضعيت اقتصادي، نوع دانشکده، خانواده سياسي، دوستان سياسي، شرکت در انجمن هاي ارادي، تعهد مذهبي، استفاده از وسایل ارتباط جمعي، گرايش به رسانه ها) و مشارکت سياسي فرد رابطه معني داري موجود بوده و بين ۵ متغير مستقل (تحصيلات فرد، وضعيت شغلي فرد، نوع شغل مادر، منزلت شغلي پدر و قوميت) و مشارکت سياسي فرد هيچ گونه رابطه معني داري ديده نشده است. نتايج تحليل چند متغيره نيز نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي مستقل تنها ۵ متغير (به ترتيب دوستان سياسي، خانواده سياسي، گرايش به رسانه ها، شرکت در تشکل ها و تحصيلات پدر) وارد معادله رگرسيوني گشته است که در مجموع ۶۴٫۸ از واريانس متغير وابسته را تبيين کرده اند. نتايج حاصل از تحليل چند متغيره اهميت نظريه جامعه پذيري سياسي را در تبيين مشارکت سياسي به خوبي نشان مي دهد.