مقاله تحليل جنسيتي مهارت هاي كاربري فناوري اطلاعات در امور ترويج كشاورزي استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل جنسيتي مهارت هاي كاربري فناوري اطلاعات در امور ترويج كشاورزي استان گيلان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل جنسيتي
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله كارگزاران ترويج كشاورزي
مقاله امور ترويجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حقيقي نگين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه؛ «تحليل جنسيتيِ مهارت هاي كاربري فناوري اطلاعات در امور ترويج كشاورزي استان گيلان» است كه به مطالعه وضعيت كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امور ترويج كشاورزي استان گيلان مي پردازد و در نهايت، تحليلي مقايسه اي بين زنان و مردان در توانايي كاربري اين فناوري ها در امور مرتبط با ترويج كشاورزي ارايه مي كند. جامعه آماري تحقيق «كارگزاران ترويج كشاورزي استان گيلان» هستند كه ۲۰۳ نفر از آنان به روش نمونه گيري «طبقه اي متناسب تصادفي» انتخاب مي شوند. ابزار مطالعه «پرسش نامه» است كه پايايي آن با برآوردي از ضريب «آلفاي كرونباخ» تخمين زده مي شود و مقدار آن ۰٫۷۶ به دست آمد. نتايج حاصل از تحليل نشان مي دهد كه زنان و مردان در رابطه با متغيرهاي سن، سابقه خدمت، تسلط بر مهارت هاي اينترنتي و مهارت كاربري رايانه در امور ترويجي، در زمينه هاي مختلف اختلافي معنا دار با يكديگر دارند. نتايج حاصل از تحليل تشخيصي نيز بيان گر آن است كه مهارت استفاده از رايانه براي انجام وظايف ترويجي داراي بيشترين همبستگي با نمره تشخيصي است و بيشترين نقش را در تبيين واريانس كل ايفا مي كند. مراكز ثقل گروه ها براي مردان ۲٫۱۲۱ و براي زنان -۰٫۹۰۸ به دست آمد.