مقاله تحليل حركت جريانات دريايي در تصاوير حرارتي سطح آب دريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۹ منتشر شده است.
نام: تحليل حركت جريانات دريايي در تصاوير حرارتي سطح آب دريا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرم تصوير
مقاله تصاوير ماهواره اي حرارتي سطح آب
مقاله حركت آب
مقاله زبر به نرم
مقاله جريان نوري
مقاله تناظريابي كمترين مربعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سراجيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصاوير ماهواره اي حرارتي سطح دريا(SST) ، داده هاي ارتفاع سنجي و داده هاي رنگي اقيانوس براي شناسايي جريانات دريايي و ساختارهاي گردابي در اقيانوس به كار برده مي شوند. هدف از اين مقاله استخراج چارچوبي براي پردازش تصاوير پي درپي بزرگ اقيانوسي به منظور شناسايي و استخراج جا به جايي هاي كلي مانند جريان هاي اقيانوسي و مكان ساختارهاي خاص مانند جريان آب و گرداب ها و جبهه هاي دريايي مي باشد. اين خصوصيات و فرآيندها در سامانه هاي نظارت جهاني و منطقه اي كاربرد دارد. با استفاده از روش هاي سطح مبنا شامل، روش تناظريابي كمترين مربعات (LSM) و روش سلسله مراتبي كمترين مربعات (HLK) Lucas and Kanade حركات ظاهري آب استخراج شده اند. داده هاي مورد پردازش تصاوير حرارتي درياي خزر مي باشد كه بوسيله سنجنده MODIS از ماهواره Terra مورد استفاده قرار گرفته است. سه تصوير روزانه حرارتي سطح درياي خزر با فاصله زماني ۲۴ ساعت به عنوان داده هاي ورودي استفاده شده اند. روش LSM، يك روش انعطاف پذير بوده و براي اغلب تناظريابي داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد و به كارگيري اين روش در استخراج جريان بهينه مي باشد. اين روش امكان استفاده همزمان تصحيحات محلي راديومتريكي و هندسي را دارا است. در واقع رابطه بين دو الگوي تصوير با مدل راديومتريكي و هندسي مد نظر قرار مي گيرد. به منظور به كارگيري روش كمترين مربعات وزن دار كه از مدل و قيد درجه اول جريان نوري(OF)  استفاده مي نمايد، از روش HLK كمك گرفته شد. اين روش با مشخص كردن جريانات دريايي با شيوه پردازش زبر به نرم و استفاده از هرم هاي گوسي تصاوير SST به رديابي حركت مي پردازد. اين شيوه حل به استخراج جريانات بزرگ دريايي در لايه هاي بالايي هرم پرداخته و بسمت نتايج صحيح در لايه پاييني هرم راهنمايي مي نمايد. شيوه استفاده شده در اين مطالعه نشان دهنده كارايي بالا و قوي شيوه حل مساله در مقايسه با روش هاي معمول تخمين حركت جريان آب مي باشد.