مقاله تحليل خوشه اي ريخت شناسي برخي گونه هاي سرده .Acer L در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۶۶ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تحليل خوشه اي ريخت شناسي برخي گونه هاي سرده .Acer L در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله .Acer L
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرده افرا Acer L. يا Maple از تيـره افراAceraceae يا Sapindaceae مي باشـد، به جز A. sacharum که در تهيه شکر از آن استفاده مي کنند؛ تمام گـونه هاي افرا در صنعت چـوب بري و تهيه لوازم چوبي استفاده مي شود. به رغم کاربرد و اهميت اکـولوژي اين گياه، به دليل شناسايي نشدن دقيق گونه ها، وجود گونه هاي دورگ، وجود نام هاي مترادف، تاثير تغييرات اقليمي و آب و هوايي جهت تشـخيص گونه ها و وجود پـلي مرفيسم برگي، هنوز از نظر رده بـندي گـياهي پرسش هاي زيادي در مورد آن وجود دارد. بنابراين در اين پژوهـش به بررسي ريخت شناسي گونه هاي افرا پرداخته تا تفاوت ها و شباهت هاي ريختي بين آنها مشـخص گردد، تعداد ۶۳ صفت رويـشي و زايشي از ساقه، برگ، گل و ميـوه بررسي شد و تحليل خوشه اي بر اساس فاصله بري – کورتيس صورت گرفت، تحليل هاي رسته بندي بر اساس تحليل محورهاي مرتبط توانست گونه هاي متعلق به اين سرده را در محور اول از گونه هاي ديگر (Koelreutaria paniculata Laxm و Dodonea viscosa (L) Jacq) مجـزا سازد. نتـايج به دسـت آمـده از تحليل خوشه اي نشان داد A. cappaducicum Gled و Wall. ex Brandis A. platanoides داراي بيشترين شباهت اند که با مطالعات فيلوژنتيکي RNA ريبوزومي ساير تحقيقات هم خواني دارد. همچنين جدا افتادن A. negundo L. در مراحل اوليه تحليل خوشه اي نشان داد که اين گونه به عنوان گونه پايه بوده که با مطالعات فيلوژنتيکي نيز تاييد شده است.