مقاله تحليل خيز صفحات چهار گوش FGM بر اساس تئوري کلاسيک صفحات به روش کانتروويچ توسعه يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل خيز صفحات چهار گوش FGM بر اساس تئوري کلاسيک صفحات به روش کانتروويچ توسعه يافته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش کانتروويچ توسعه يافته
مقاله ورق FGM
مقاله روش گلرکين
مقاله تئوري کلاسيک صفحات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلماسي فواد
جناب آقای / سرکار خانم: آذري شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل خيز ورق FGM تحت بارگذاري يکنواخت و سينوسي منجر به حل معادله ديفرانسيل با مشتقات جزيي مرتبه چهار مي شود که براي حل چنين معادله اي روشهاي عددي متفاوتي ارايه شده است. روش تحليل در اين مقاله بر پايه روش تکرار شونده کانتروويچ توسعه يافته است. در روش حل تکرار شونده، معادلات ديفرانسيل به کمک روش گلرکين به دست مي آيند. تحليل بر مبناي فرضيات تئوري کلاسيک صفحات استوار است. صحت نتايج حاصل براي ورق FGM، تحت شرايط تکيه گاهي متفاوت، با نتايج حاصل از حل ANSYS و همچنين حل به روش ناوير مقايسه و تاييد شده است. از آنجايي که در  ANSYSمدلي براي تحليل ورق  FGMوجود ندارد، در مدلسازي و تحليل از برنامه نويسي ماکرو استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد روش کانتروويچ، روش دقيقي براي حل معادلات بوده و پاسخ ها به سرعت همگرا مي شوند. همچنين پاسخ هاي نهايي مستقل از انتخاب تابع آزمون اوليه براي حل معادله مي باشد.