مقاله تحليل دقت و عدم قطعيت مدل هاي هوشمند در پيش بيني ضريب انتشار طولي رودخانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تحليل دقت و عدم قطعيت مدل هاي هوشمند در پيش بيني ضريب انتشار طولي رودخانه ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مونت کارلو
مقاله ضريب انتشار طولي
مقاله شبکه عصبي
مقاله سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي
مقاله شاخص عرض باند‏

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نيا اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور امير
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي محمدسلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني دقيق ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي تا حد بسيار زيادي در تعيين توزيع غلظت آلاينده ها در چنين محيط هايي موثر است. عدم قطعيت موجود در نتايج به دست آمده از مدل هاي پيش بيني مي تواند در تصميم گيري هاي مناسب براي برخورد با مواد آلاينده در رودخانه ها تاثير منفي داشته باشد. به همين دليل، تحليل و تعيين عدم قطعيت مدل هاي مورد استفاده براي پيش بيني اين پارامتر بسيار مفيد است. در اين تحقيق با توجه به اهميت اين امر، با استفاده از مدل هاي شبکه عصبي (ANN) و نروفازي تطبيقي(ANFIS) ، ابتدا مدل مناسب براي پيش بيني ضريب انتشار طولي در رودخانه هاي طبيعي ارايه گرديد و در ادامه تحليل عدم قطعيت دو مدل مذکور بر مبناي روش مونت کارلو انجام شد. براي اين منظور از اطلاعات هيدروليکي و هندسه جريان استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق بيانگر اين مطلب بود که اگرچه مدل ANN در پيش بيني ضريب انتشار طولي داراي عملکرد خوبي است، اما نتايج اين مدل با عدم قطعيت زيادي همراه است. با مقايسه نتايج به دست آمده از تحليل عدم قطعيت دو مدل ANN و ANFIS مشخص گرديد که مدل ANFIS نسبت به مدل ANN از عدم قطعيت کمتري برخوردار است و از اين لحاظ بر مدل ANN برتري دارد.