مقاله تحليل ديدگاه هاي کيوي کاران غرب استان مازندران در خصوص عوامل تاثيرگذار بر تغيير الگوي كشت از برنج و مركبات به كيوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تحليل ديدگاه هاي کيوي کاران غرب استان مازندران در خصوص عوامل تاثيرگذار بر تغيير الگوي كشت از برنج و مركبات به كيوي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير الگوي کشت
مقاله کيوي کاري
مقاله برنج کاري
مقاله کشت مرکبات
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش تحليل ديدگاه هاي کيوي کاران غرب استان مازندران در خصوص عوامل تاثيرگذار بر تغيير الگوي كشت از برنج و مركبات به كيوي مي باشد. جامعه آماري تحقيق شامل ۷۸۶۷ نفر از کيوي کاران غرب استان مازندران (شهرستان هاي چالوس، تنکابن و رامسر) بود که تعداد ۱۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب در ۲۳ روستا انتخاب شدند. ابزار اصلي براي جمع آوري داده ها پرسش نامه سازمان يافته و از پيش آزمون شده بود. براي روايي پرسش نامه از روايي محتوايي استفاده شد. جهت تعيين اعتبار بخش عوامل تاثيرگذار بر تغيير كشت برنج و مركبات به كيوي از ضريب اعتبار كرونباخ آلفا استفاده گرديد كه مقدار آن ۹۰/۰ به دست آمد. تجزيه و تحليل ناشي از تحليل عاملي نشان داد ۷ عامل مزيت هاي اقتصادي، مديريت عمليات زراعي، دسترسي به تسهيلات اعتباري، هم سازي با شرايط زراعي محلي، مديريت آبياري، نيروي انساني و انگاره اجتماعي، مولفه هاي تاثيرگذار بر تغيير کشت برنج و مركبات به كشت كيوي بودند كه اين عوامل ۴/۵۷ درصد از کل واريانس را تبيين نمودند.