مقاله تحليل ديناميك گسل مشا در گستره شمال خاور تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تحليل ديناميك گسل مشا در گستره شمال خاور تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل مشا
مقاله روش برگشتي
مقاله رژيم زمين ساختي
مقاله گسل هاي واژگون
مقاله گسل هاي راستالغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحيرايي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: الماسيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسل مشا يكي از ساختارهاي فعال عمده در حاشيه جنوبي البرز مركزي مي باشد. در اين پژوهش گستره بين طول جغرافيايي ۵۱o, 30’ تا ۵۱o, 45 بررسي مي شود كه در برگيرنده بخش مركزي- باختري گسل مشا مي باشد. با اندازه گيري ۱۲۰ صفحه گسلي و خش لغزهاي مربوطه، به بررسي تحولات تنش به كمك روش برگشتي پرداخته شده است.
هدف: بررسي تحولات تنش و تحليل ديناميکي گسل مشا در منطقه مورد مطالعه مي باشد.
روش بررسي: انجام تفكيك فاز بر روي داده ها و بررسي تحولات تنش به طور جداگانه براي هر فاز به روش برگشتي. در نهايت نتايج حاصله از هر دوي اين مراحل با يكديگر مقايسه شدند و سه جهت تنش بيشينه در منطقه، بر روي گسل مشا به دست آمد. جهت تعيين سن نسبي رويدادهاي مختلف زمين ساختي، سن هر كدام از روندهاي تنش بيشينه به كمك روابط تقدم و تاخر صفحه هاي گسلي مشخص شد.
نتايج: بدست آوردن سه جهت تنش بيشينه با راستاي شمال باختري، شمالي و شمال خاوري، كه باعث تغيير سازوكار گســـل مشا از رژيم زمين ساختي واژگون با مولفه راستالغـــز راستگرد به رژيم واژگون با مولفه راستالغز چپگرد شده است.
نتيجه گيري: اين جهات تنش در زمين ساخت لغزشي- فشارشي ظاهر مي شوند و رژيم زمين ساخت فشاري در تمامي اين جهات تنش بر رژيم زمين ساخت راستالغز غالب مي باشد.