مقاله تحليل رسوب نگارها و حلقه هاي سنجه مشاهداتي رگبارها در حوزه آبخيز آموزشي دانشگاه تربيت مدرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل رسوب نگارها و حلقه هاي سنجه مشاهداتي رگبارها در حوزه آبخيز آموزشي دانشگاه تربيت مدرس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب نگار
مقاله حلقه هاي سنجه
مقاله حوزه آبخيز جنگلي كجور
مقاله رسوب نگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پري
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي تغييرات زماني رسوبات معلق در قالب رسوب نگارها يك ابزار مهم در مديريت منابع آب و خاك حوزه هاي آبخيز محسوب مي شود. در حال حاضر اغلب برآوردها و مطالعات مربوط به توليد رسوب از طريق منحني هاي سنجه رسوب انجام مي شود، حال آن كه دقت آنها همواره سوال انگيز بوده است. از همين رو تهيه رسوب نگارها و تحليل آنها در مطالعات رسوب در حوزه هاي آبخيز از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. بنابراين پژوهش حاضر با هدف تحليل رسوب نگار و حلقه هاي سنجه ۷ رگبار مشاهداتي در حوزه آبخيز آموزشي دانشگاه تربيت مدرس واقع در استان مازندران با مساحت حدود ۵۰۰۰۰ هكتار انجام پذيرفت. بررسي و تحليل جداگانه رسوب نگارها و آب نگارهاي مربوط به رگبارهاي به وقوع پيوسته دلالت بر شرايط پيچيده حاكم بر سامانه آبخيز جنگلي يادشده داشت. نتايج به دست آمده از بررسي رسوب نگارها طي آبان ماه ۱۳۸۶ تا تيرماه ۱۳۸۷ با دوام ۶ تا ۱۳ ساعت و توليد متوسط رسوب ۱۵٫۸۳۰±۳٫۷۵۶ تن بيانگر وقوع زود هنگام اغلب آنها به طور متوسط +۲٫۶۰۰±۲٫۸۸۱ ساعت در مقايسه با آب نگارها و در واقع ايجاد حلقه هاي سنجه ساعت گرد بود. ولي رفتار آن در شرايط برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و نيز مناطق تحت پوشش رگبارها متفاوت بوده است. نتايج به دست آمده به واسطه تهيه مباني اطلاعاتي مناسب براي مديريت حوزه هاي آبخيز، بر ضرورت مطالعات تفصيلي در مقياس رگبار و پايه هاي زماني متفاوت با توجه به هدف بررسي تاكيد داشته است.