مقاله تحليل رفتاري عوامل کمي و کيفي موثر بر جذب شهروندان به پارک هاي شهري در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۲۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل رفتاري عوامل کمي و کيفي موثر بر جذب شهروندان به پارک هاي شهري در اصفهان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک هاي شهري
مقاله جاذبه هاي طبيعي
مقاله جاذبه هاي مصنوعي
مقاله ويژگي هاي ايمني و دسترسي
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني نسب حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله عوامل موثر بر جذب شهروندان به پارک هاي شهري اصفهان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. هدف پژوهش «سنجش تاثير متغيرهاي تعيين کننده رفتار شهروندان همچون وضعيت اشتغال، جنسيت، سن و نوع وسيله نقليه در اختيار خانوارها بر زمان استفاده از پارک هاي شهري و دسترسي و جذب شهروندان به آنها» مي باشد. روش پژوهش «توصيفي-تحليلي و پيمايشي» است که با تکميل ۳۰۰ پرسشنامه در ۸ پارک شهري اصفهان انجام شده است. براي تحليل داده هاي حاصل از پرسشگري و سنجش تعامل متغيرهاي مورد مطالعه، از آزمون هاي «تحليل واريانس»، «ضريب في و کرامر»، «آماره کندال سي»، «توکي» و «کاي اسکوير پيرسن» استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد رابطه بين برخورداري از اتومبيل شخصي و دسترسي به پارک هاي شهري و ارتباط وضعيت شغلي و سني شهروندان با نوع جاذبه پارک ها معنادار است. در مقابل، جنسيت افراد تفاوت معناداري با نوع جاذبه پارک ها دارد.