مقاله تحليل روابط بين کنشگران دولتي فعال در شبکه مراتع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: تحليل روابط بين کنشگران دولتي فعال در شبکه مراتع
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنشگران دولتي
مقاله روابط فني-اداري و دوستانه
مقاله کارگزاران اجرايي
مقاله محققان
مقاله مروجان
مقاله شبکه مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه پسند محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين تحقيق تحليل روابط بين کنشگران دولتي فعال (کارگزاران اجرايي، محققان و کارگزاران ترويجي) در شبکه مراتع بوده است. اين تحقيق از نوع توصيفي همبستگي بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روايي (ديدگاه متخصصان) و پايايي به انجام رسيد. جامعه آماري شامل ۳۳۴ نفر از کنشگران فعال در مديريت عرصه هاي مرتعي در سطح دفتر مرکزي و استان هاي کشور بودند. حجم نمونه محققان، ۴۷ نفر، کارگزاران اجرايي ۴۹ نفر و کارگزاران ترويج ۵۱ نفر محاسبه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين مراجعه کارگزاران ترويجي جهت کسب اطلاعات فني و اداري به کارگزاران اجرايي (کارشناسان فني اداره مرتع) مي باشد، در حالي که بيشترين مراجعه کارگزاران اجرايي جهت کسب اطلاعات فني مرتعداري به محققان و سپس همکاران اجرايي بوده است، اما بيشترين مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فني و اداري در وهله اول به همکاران تحقيقاتي خود و پس از آن به کارگزاران اجرايي مي باشد. اين نتايج بيان کننده ارتباط بين تحقيق، ترويج و کارشناسان اجرايي بوده ولي بر اساس وظيفه سازماني، نظام مند نشده است. از طرفي جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نيز بايد اصلاح گردد و مسير آن از جانب محققان به سوي مروجان و کارشناسان اجرايي باشد.