مقاله تحليل روابط کارکردي-خدماتي سکونتگاههاي انساني با استفاده از روش تحليل شبکه: بخش رونيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل روابط کارکردي-خدماتي سکونتگاههاي انساني با استفاده از روش تحليل شبکه: بخش رونيز
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش رونيز
مقاله تحليل شبکه
مقاله دياگراف
مقاله روابط کارکردي-خدماتي
مقاله سکونتگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رونيزي سعيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه منطقه اي از طريق رشد، تنوع کارکردي سکونتگاهها و ايجاد قويترين ارتباط ميان آنها به وقوع مي پيوندد. بر همين اساس بررسي روابط کارکردي-خدماتي در بين سکونتگاهها به منظور رسيدن به يک الگوي مناسب سلسله مراتب سکونتگاهي الزامي است. از اين رو مقاله حاضر با هدف بهره گيري از روش تحليل شبکه در بررسي روابط کارکردي-خدماتي سکونتگاههاي بخش رونيز تدوين شده است. به منظور دستيابي به هدف مورد نظر به تعيين ۲۰ رابطه خدماتي در چارچوپ چهار نوع کارکرد و رابطه (آموزشي-فرهنگي، زيربنايي-تجاري، بهداشتي-درماني و اداري ) و با تهيه و تکميل پرسشنامه در بين سکونتگاهها اقدام شد. سپس به منظور تحليل هر يک از اين روابط، از روش تحليل شبکه استفاده شد. نتايج بررسيها نشان مي دهد که از طريق کاربرد روش تحليل شبکه مي توان با سرعت و سهولت بيشتري روابط کارکردي ميان سکونتگاههاي انساني را بازشناسي کرد. بر همين اساس مشخص شد که رابطه کارکردي-خدماتي سکونتگاهاي بخش رونيز بيشتر با شهر رونيز (مرکز بخش) و روستاهاي ماهفرخان و بنوان است. همچنين از لحاظ روابط مطالعه شده به استثناي شهر رونيز، به دليل بعد مسافت ساير سکونتگاهها، تنها با سکونتگاههاي دهستاني که در آن واقع شده اند، در ارتباط مي باشند.