مقاله تحليل روايت در آگهي هاي داستاني تلويزيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تحليل روايت در آگهي هاي داستاني تلويزيون
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات تلويزيوني
مقاله تحليل روايت
مقاله تحليل گفتمان انتقادي
مقاله نشانه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيويان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک آگهي تبليغاتي به مثابه متني رسانه اي از تمهيدات گوناگوني براي انتقال پيام به مخاطبان خود استفاده مي کند. در ميان اين تمهيدات، روايت و روايت گري عامل مهمي در صورت بندي متن آگهي است و ساختار روايتي بسياري از آگهي هاي تلويزيوني، از ويژگي ها و عناصر يک داستان کوتاه بهره مي گيرد. حوزه هاي روايت شناسي، تبليغات و بازاريابي، مطالعات تلويزيون و ارتباطات، در سامان يافتن هدفمند واحدهاي متني اين نوع آگهي ها دخالت مي کنند و از سويي ديگر به همراه رمزگان فرهنگي، مجراي ارتباط متن با جهان خارج از آن به شمار مي روند. نقطه آغاز پژوهش، بر اساس تمايز نظري ميان روايت و داستان، تفکيک ميان «آگهي هاي داستاني» از آگهي هايي است که ساختار داستاني بر روايت آنها غالب نيست. در وهله نخست، با بررسي پهنانگر، آگهي هاي داستاني مورد مطالعه از منظر ساختار روايت به چهار دسته مختلف تقسيم شده است. کنشگران دخيل در اين آگهي ها نيز بر اساس نحوه ارتباط با کالاها و موضوعات مورد تبليغ، به چهار نوعِ کلي دسته بندي شده اند. در نهايت، با اتخاذ رويکردهاي نشانه شناسي و تحليل گفتمان انتقادي، مطالعه عمقي نمونه ها نشان مي دهد قطب بندي اشخاصِ داستاني در اين متون بر «مصرف» يا «اطلاعِ» آنها از ويژگي هاي کالاها و خدمات مبتني است و اين آگهي ها به دليل ماهيت متني خود، امکان خوانش هايي متفاوت و گاه متضاد با خوانش آرماني و رسمي را فراهم مي سازند.