مقاله تحليل روايت شناسانه داستان گنبد پيروزه هفت پيكر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل روايت شناسانه داستان گنبد پيروزه هفت پيكر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان گنبد پيروزه
مقاله روايت شناسي ساختاري
مقاله داستان هبوط
مقاله نظامي گنجوي
مقاله هفت پيكر
مقاله الگوي كنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بامشكي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: پژومندداد بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بررسي الگوهاي پيرنگ در نظريه هاي روايت شناسي به اين پرسش پاسخ مي دهيم كه «الگوي كنشهاي» طرح داستان گنبد پيروزه چيست واين الگو بيانگر و نشاندهنده چيست. با اين پژوهش ساختاري به شناخت ذهن بشر آنگاه كه در حالت خلق روايت عرفاني است دست مي يابيم. براي تحليل اين روايت از روش تودورف و گريماس استفاده شده است. اساس روش تودورف به شناسايي الگوي كنشهاي داستاني و عنصر ثبت بنمايه اصلي اختصاص دارد. با شناسايي اين دو مورد تاييد مي شود كه روند شكل گيري و پيشرفت كنشهاي داستاني در داستان ماهان با داستان هبوط تطابق دارد و بنمايه اصلي اين داستان يكسان است. براي اثبات اين يكساني از روش گريماس استفاده مي شود كه بر پايه جفتهاي متقابل داستاني و الگوي كنشگرها (شخصيتها) استوار است كه از اين طريق تناظر و برابري شخصيتهاي دو  داستان نشان داده مي شود.
با توجه به شواهد نتيجه اين مي شود كه داستان ماهان در طبقه بندي قصه هاي عرفاني قرار مي گيرد و سرچشمه و ريشه آن داستان هبوط است.