مقاله تحليل روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي شمال غرب ايران در سه دهه اخير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۵۷ تا ۷۶۸ منتشر شده است.
نام: تحليل روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي شمال غرب ايران در سه دهه اخير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند
مقاله جريان رودخانه
مقاله من – کندال
مقاله آزمون Sen
مقاله خودهمبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعباسي نجف آبادي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: دين پژوه يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند جريان رودخانه هاي منطقه شمال غرب ايران در سه مقياس ماهانه، فصلي و سالانه با روش من – کندال با حذف اثر کليه ضرايب خودهمبستگي معني دار مورد آزمون قرار گرفت. داده هاي مورد استفاده اطلاعات جريان ۱۶ ايستگاه هيدرومتري منتخب در دوره آماري ۱۳۸۳-۱۳۵۳ است. تخمين شيب خط روند جريان با روش تخمين گر شيبSen  انجام شده است. سطوح معني داري ۱ درصد، ۵ درصد و ۱۰ درصد براي انجام آزمون روند استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که جريان رودخانه هاي شمالغرب ايران در مقياس سالانه در همه ايستگاه ها روند نزولي دارند. کمترين شيب خط روند جريان هاي سالانه متعلق به ايستگاه ونيار (-۴٫۴۹ مترمکعب بر ثانيه در سال) است. روند نزولي معني دار در مقياس فصلي، در تمام فصول مشاهده مي شود که در آن شديدترين روند متعلق به فصل بهار است. تعداد ماههاي با روند منفي در مقياس ماهانه بيشتر از تعداد ماههاي با روند مثبت است. حدود نيمي از ايستگاه ها در شش ماهه دوم سال (مهر تا اسفند) روند منفي معني دار دارند. روند تغييرات رواناب غالب رودخانه هاي منطقه شمالغرب ايران در حالت کلي در سه دهه گذشته نزولي و در سطح ۱۰ درصد معني دار است.