مقاله تحليل روند وقوع پديده اقليمي گرد و غبار در غرب کشور در ۵۵ سال اخير با استفاده از روش هاي آمارهاي ناپارامتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل روند وقوع پديده اقليمي گرد و غبار در غرب کشور در ۵۵ سال اخير با استفاده از روش هاي آمارهاي ناپارامتري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل روند
مقاله پديده اقليمي گرد و غبار
مقاله غرب ايران
مقاله من- کندال
مقاله سنس استيميتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ساري صراف بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور شناسايي روند تغييرات زماني- مکاني وقوع گرد و غبارها در غرب کشور از ۱۶ ايستگاه سينوپتيک که داراي طولاني ترين و کامل ترين دوره آماري بودند؛ استفاده شد. در ابتدا به منظور ارايه ديدگاه اوليه از اقليم گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه، تغييرات ميانگين سال به سال و ماهانه روزهاي همراه با گرد و غبار با استفاده از نمودار و نقشه مورد تحليل قرار گرفته و مشخص گرديد که غرب ايران از لحاظ تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار منطقه همگني نبوده و تعداد روزهاي گرد و غباري سالانه از شمال به سمت جنوب افزايش مي يابد. سپس بر اساس روش هاي آماري به بررسي روند وقوع اين پديده مهم اقليمي پرداخته شد. دو روش آماري ناپارامتري من – کندال و سنس استيميتور براي تحليل روند داده ها انتخاب شد. نتايج نشان داد که با توجه به طبيعت (گسسته بودن) داده هاي ورودي؛ روش هاي آماري من- کندال و سنس استيميتور کارايي بسيار مناسبي را براي تحليل روند پديده گرد و غبار از خود نشان دادند. همچنين نتايج حاصل از آزمون هاي آماري مذکور نشان داد که همه ايستگاه هاي مورد مطالعه (با استثناي ايستگاه خوي) داراي روند هستند ولي از ميان آن ها فقط ۸ مورد روند معني داري دارند (۳ ايستگاه روند کاهشي و ۵ ايستگاه روند افزايشي دارند). نهايتا نقشه توزيع جغرافيايي نوع روند روزهاي گرد و غباري در محيط GIS تهيه و نسبت به تحليل آن ها اقدام شد.