مقاله تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر ترويج کارآفريني در تعاوني هاي کشاورزي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي و بهمن ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۱۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر ترويج کارآفريني در تعاوني هاي کشاورزي تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني
مقاله تعاونيهاي کشاورزي
مقاله کارآفريني
مقاله ترويج کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آمدي اقدس
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با توجه به تجربه ساير کشورها و نتايج تحقيقات ديگر، شيوه هاي ترويج کارآفريني از طريق تعاونيهاي کشاورزي بررسي شده است. اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي بوده و به روش علي – ارتباطي در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. جامعه آماري شامل اعضاي تعاونيهاي کشاورزي در تهران است که ۵۷۴۳ نفر مرد و ۷۹۷ نفر زن در ۱۰۷ شرکت تعاوني را در بر مي گيرد. برپايه فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۳۵ نفر برآورد شد. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه با ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۷ (r=0.87) است.
نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره به روش گام به گام در خصوص تاثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان ترويج کارآفريني نشان مي دهد که به ترتيب، وجود ويژگيهاي کارآفرينانه در اعضا، ميزان شرکت در دوره هاي آموزشي، رضايت از فعاليتهاي انجام گرفته در تعاوني، انجام فعاليتها به صورت گروهي در تعاوني، ارایه خدمات در تعاوني و عوامل اقتصادي در تعاوني نقش مثبتي بر متغير وابسته يعني ترويج کارآفريني داشته اند. در مجموع، عوامل فوق ۵۷ درصد از عوامل موثر بر ترويج کارآفريني توسط تعاونيهاي کشاورزي را تبيين مي نمايند.