مقاله تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري منابع طبيعي تجديد شونده از ديدگاه کارشناسان منابع طبيعي استان ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري منابع طبيعي تجديد شونده از ديدگاه کارشناسان منابع طبيعي استان ايلام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت مردمي
مقاله ترويج منابع طبيعي
مقاله سازمان هاي مردمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرايش محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر مشارکت مردمي در حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري منابع طبيعي تجديد شونده استان ايلام بود. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و روش تحقيق از نوع علي ارتباطي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل کارشناسان و مديران منابع طبيعي اداره کل منابع طبيعي استان ايلام بوده اند. حجم نمونه از طريق فرمول کوکران ۵۶ نفر محاسبه شده و روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است. با توجه به گزاره هاي تحقيق (اهداف، نوع تحقيق و سوالات) از روش هاي مطالعه اسنادي و کتابخانه اي و نيز روش ميداني به کمک پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه مي باشد که روايي آن بر اساس نظرات متخصصان و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ (۸۸%) محاسبه شده است. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي به کمک نرم افزار آماري  Spssنسخه ۱۵ استفاده شده است. در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها از ضرايب همبستگي و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. نتايج يافته هاي استنباطي حاکي از آن بود که بين متغيرهاي عوامل سياسي – قانوني، اجتماعي – فرهنگي، قابليت هاي مروجين منابع طبيعي، ساختار و برنامه ريزي تشكيلات ترويج، متغيرهاي اقتصادي و روان شناختي با متغير مشاركت مردمي رابطه وجود دارد. در حالي كه بين متغيرهاي وضعيت محتوي برنامه هاي ترويج منابع طبيعي و مشاركت مردمي در حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري منابع طبيعي رابطه وجود ندارد. نتايج تحليل رگرسيوني نشان داد که از بين ۷ متغير عوامل سياسي – قانوني، اجتماعي – فرهنگي، اقتصادي، روان شناختي، قابليت هاي مروجين منابع طبيعي، محتوي برنامه هاي ترويج منابع طبيعي و برنامه ريزي ترويجي، فقط عوامل اجتماعي – فرهنگي بر متغير وابسته مشارکت مردم نقش داشته اند.