مقاله تحليل زماني و مکاني دماي سطحي آب درياي خزر با استفاده از توابع متعامد تجربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تحليل زماني و مکاني دماي سطحي آب درياي خزر با استفاده از توابع متعامد تجربي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درياي خزر
مقاله دماي سطحي آب (SST)
مقاله توابع متعامد تجربي (EOF)
مقاله ضرايب بسط (pc) و ضرايب همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي خانيكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جوانصمدي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي آزاد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دما يک کميت بنيادي در اقيانوس شناسي فيزيکي و اساس کار اقيانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآيندها در اقيانوس ها و حوضه هاي آبي مي باشد. تغييرات زماني و مکاني دماي سطحي پهنه آبي، نقش مهمي در فعاليت هاي تغييرات اقليم، زندگي آبزيان، جريانات دريايي، ميزان شوري و ديگر خصوصيات آب درياها و درياچه ها دارد. هدف از اين تحقيق شناخت چگونگي توزيع دماي سطحي درياي خزر و عوامل موثر بر آن است. براي اين منظور داده هاي سطحي آب براي يک دوره چهار ساله با استفاده از روش هاي تحليل زماني و مکاني مورد بررسي قرار گرفته است. در تحليل انجام شده، داده هاي ميانگين ماهانه دما براي ۱۴۰۰ ايستگاه در يک دوره چهار ساله مورد استفاده قرار گرفته و به کمک آناليز توابع متعامد تجربي مقادير EOF (توابع متعامد تجربي) و PC (ضرايب بسط)و پريودوگرامها و ضرايب همبستگي مکاني براي مدهاي اصلي محاسبه گرديد. که نهايتا هفت مد اصلي استخراج و مقادير EOF و PC و پريودوگرام هاي آن ها مورد تحليل قرار گرفت و عامل هر يک تعيين گرديد که به ترتيب اهميت عبارتند از: مد اول مربوط به تابش خورشيد با سهم ۹۸٫۳ درصد در دماي سطحي آب، مد دوم مربوط به تاثير گودال عميق واقع در خزر جنوبي بر دماي سطحي درياي خزر با سهم ۱٫۴۶ درصد، مد سوم مربوط به تاثير گودال عميق واقع در خزر مياني با سهم ۰٫۹۴ درصد، مد چهارم مربوط به تاثير گودال واقع در خزر شمالي با سهم ۰٫۰۲۶۵ درصد، مد پنجم مربوط به تاثير ورودي آب رودخانه ولگا از سمت شمال غربي به درياي خزر با سهم ۰٫۰۲۲۵ درصد، مد ششم ناشي از تاثير همرفت دمايي بين دريا و خشکي با سهم ۰٫۰۱۶۲  درصد و مد هفتم ناشي از تاثير وزش بادهاي غربي بر دماي سطحي آب درياي خزر با سهم ۰٫۰۱۰۲ درصد.