مقاله تحليل زمان سنجي گردش کار بيماران در بخش اورژانس و عوامل موثر بر آن (بيمارستان شهداي هفتم تير تهران؛ ۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل زمان سنجي گردش کار بيماران در بخش اورژانس و عوامل موثر بر آن (بيمارستان شهداي هفتم تير تهران؛ ۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل زمان سنجي
مقاله بخش اورژانس
مقاله كيفيت خدمات
مقاله تروما
مقاله خدمات مراقبت بهداشتي
مقاله مدت اقامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرغفوري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شكرانه فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زمان سنجي گردش کار بيماران در بخش اورژانس، بر بسياري از فرايندهاي اين بخش تاثير مي گذارد. هدف اين مطالعه بررسي زمان سنجي گردش کار بيماران در بخش اورژانس بيمارستان شهداي هفتم تير تهران و ارتباط آن با عوامل مختلف در يک دوره زماني ۱۰ روزه بود.
روش بررسي: در اين پژوهش مشاهده اي مقطعي، از پرونده ۶۴۹ بيمار اطلاعات دموگرافيک، نوع بيماري، نحوه مراجعه به بخش اورژانس، زمان هاي لازم، درخواست يا عدم درخواست آزمايش ها و ويزيت ساير سرويس ها، استخراج؛ و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون آماری t مستقل تحلیل شد.
يافته ها: متوسط فاصله زماني بين ترياژ تا ويزيت پزشک، ۲۲ دقيقه، ويزيت پزشک تا تعيين تکليف، ۲۱۰ دقيقه، تعيين تکليف تا خروج بيماران، ۵۱ دقيقه و ترياژ تا تعيين تکليف، ۲۴۳ دقيقه است. اين زمان ها با جنس بيمار و نوع بيماري و شيفت کاري، رابطه آماري معنادار ندارند، ولي با نحوه ورود به بخش اورژانس، درخواست تصويربرداري و آزمايش، بين درخواست ويزيت جراحي و جراحي عصبي و فواصل زماني ترياژ تا ويزيت پزشک و ويزيت پزشک تا تعيين تکليف؛ و تعيين تکليف تا خروج بيماران و ترياژ تا تعيين تکليف، به ترتيب ارتباط آماري معنادار وجود دارد.
نتيجه گيري: متوسط زمان بين ترياژ با ويزيت پزشک و ويزيت پزشک تا تعيين تکليف و متوسط مجموع زمان بين ترياژ و تعيين تکليف در اين مرکز (تروما)، در حد استاندارد است. نحوه مراجعه و درخواست آزمايش ها و ويزيت سرويس هاي جراحي و جراحي عصبي بر اين زمان ها موثر است.