مقاله تحليل زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت کشاورزان
مقاله شبکه آب رساني
مقاله مديريت کشاورزي
مقاله مديريت مشارکتي کشاورزي
مقاله جرقويه (بخش)
مقاله اصفهان (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي دستگردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري حصاري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش هزينه هاي احداث پروژه هاي جديد آبياري و ناتواني بخش عمومي در تامين هزينه هاي سرمايه گذاري و نگهداري از تاسيسات آبياري، لزوم افزايش نقش بهره برداران را مطرح مي کند. تحقيق حاضر با هدف تحليل زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان با روش پيمايشي صورت گرفت. جامعه آماري اين تحقيق را ۱۸۱۰ کشاورز عضو تشکل آب بران جرقويه تشکيل داده اند. نتايج تحليل عاملي اين تحقيق نشان داد حدود ۷۱ درصد کل زمينه هاي مشارکت کشاورزان عضو تشکل آب بران را عواملي چون مشارکت در توسعه فني و حفاظت شبکه، مشارکت در افزايش بهره وري، مشارکت در توزيع بهينه آب، مشارکت در فعاليت هاي گروهي و همکاري با ادارات دولتي آب مشخص مي کند. بر اساس ديگر نتايج به دست آمده، همبستگي مثبت و معني داري ميان سن کشاورزان عضو تشکل آب بران، سطح تحصيلات، مدت عضويت در تشکل، ميزان اراضي آبي، مالکيت دام کوچک، مالکيت طيور، ميزان درآمد از شغل اصلي، سابقه کشاورزي و تجربه دامداري با مولفه زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني وجود دارد. همچنين بين تعداد قطعات اراضي با مولفه زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني، رابطه منفي و معني داري برقرار است. نتايج اولويت بندي زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آب رساني نشان مي دهد کشاورزان در ايجاد کانال هاي جديد و تعمير و بازسازي دريچه ها، بيشترين مشارکت، و در همکاري با کارشناسان اداره آبياري در زمينه استفاده بهينه از آب، و شرکت در برنامه هاي آموزشي، کمترين مشارکت را داشته اند.