مقاله تحليل ساختاري پهنه هاي برشي در مجموعه دگرگوني گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختاري پهنه هاي برشي در مجموعه دگرگوني گرگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فابريک
مقاله مجموعه دگرگوني گرگان
مقاله تحليل ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت رودسري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه دگرگوني هاي گرگان درگستره اي به طول ۱۱۰ کيلومتر و پهناي ۲ تا ۱۰ کيلومتر به موازات راستاي عمومي خاوري- باختري در البرز شرقي واقع شده است. پهنه هاي برشي شکل پذير بطور گسترده در آن شناسايي شد که بعضي از آنها با انبوهي از سنگ هاي بيگانه از محيط بصورت ناخوانده (olistolith) همراهند. با مطالعه هندسي و کينماتيک اين پهنه به سه نوع تقسيم شد:
الف) پهنه برشي مهدي راجه در بخش شمالي
ب) پهنه هاي برشي معکوس بخش جنوبي مجموعه دگرگوني گرگان
ج) پهنه هاي برشي نهارخوران و توسکستان در بخش شرقي
مطالعات قبلي انجام گرفته در داخل مجموعه دگرگوني گرگان نشان داد که چين ها و گسلهاي منطقه همزمان با جايگيري مجموعه دگرگوني گرگان ايجاد شده است، سازوکار پهنه هاي برشي نيز ارتباط نزديکي با ساختارهاي شناسايي شده در منطقه دارد و به نظر مي رسد اين پهنه ها همزمان با جايگيري مجموعه دگرگوني گرگان در حاشيه شمالي ايران ايجاد شده اند.