مقاله تحليل ساختار اكولوژيك سيماي سرزمين شهر تهران براي تدوين راهكارهاي ارتقاي كيفيت محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختار اكولوژيك سيماي سرزمين شهر تهران براي تدوين راهكارهاي ارتقاي كيفيت محيط زيست
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متريك هاي اكولوژي سيماي سرزمين
مقاله اصلاح ساختار سيماي سرزمين
مقاله شبكه حياتي
مقاله مدل Aggregate with outlier
مقاله كيفيت محيط زيست شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پريور پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فريادي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افت كيفيت محيط زيست شهر تهران در چند دهه اخير باعث شده است اين شهر همواره در صدر آلوده ترين كلانشهرهاي دنيا قرار گيرد. رشد سريع جمعيت، گسترش شهرنشيني و در نتيجه زياد كاربري ها و پوشش اراضي سبب تخريب شديد بنيان هاي اكولوژيكي سرزمين، كاهش ظرفيت جذب آلودگي ها و در نتيجه تشديد آلودگي ها در اين شهر شده است. در اين تحقيق، با استفاده از رهيافتي جامع نگر و فرايندگرا كه تمركز اصلي آن بر روابط ساختار سيماي سرزمين و كاركردهاي اكولوژيكي است، تلاش شده تا با روش آسيب شناسي باليني، ساختار معيوب موجود به صورت كمي مورد شناسايي قرار گيرد و اقدامات اصلاحي براي بهبود فرايندهاي اكولوژيكي، بويژه فرايندهاي مرتبط با آب و هوا ارايه شود. براي شناسايي عناصر تشكيل دهنده سيماي سرزمين شهر تهران از نقشه پوشش اراضي حاصل از تصوير ماهواره اي لندست ۲۰۰۲ و نقشه كاربري اراضي با مقياس ۱:۲۰۰۰ استفاده شد و به كمك متريك هاي سيماي سرزمين (شامل (NP, MPS, MNN, CAP وضعيت تركيب و توزيع فضايي عناصر سيماي سرزمين در دو مقياس كلان و خرد به صورت كمي ارزيابي و مورد پهنه بندي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي متريك هاي سيماي سرزمين در سطح شهر تهران نشان داده است كه عناصر ساختاري اكولوژيكي در اين شهر، از بين رفته اند، و يا در حال نابودي هستند. بنابراين پيشنهاد مي شود براي بهبود فرايندهاي اكولوژيكي كه موجب خدمات محيط زيستي به شهر مي شوند، فضاهاي باز و سبز موجود حفاظت و احيا شوند و با استفاده از عناصر ساختاري مانند رود دره ها و تپه ها به صورت شبكه اي پيوسته به بستر طبيعي پيرامون شهر متصل شوند.