مقاله تحليل ساختار هزينه ذرت دانه اي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختار هزينه ذرت دانه اي در ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع هزينه ترانسلوگ
مقاله کشش جانشيني
مقاله بازده به مقياس
مقاله روش حداکثر درست نمايي
مقاله ذرت دانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذرت دانه اي پس از گندم و جو به عنوان سومين فرآورده استرات‍‍‍ژيك كشاورزي در جهان، اهميت دارد. در ايران نيز اين محصول به عنوان منبع اصلي تامين انرژي در تغذيه طيور داراي اهميت است. پس به منظور تحليل چگونگي تاثير نهاده ها در توليد اين محصول، افزون بر اشاره به مزاياي استفاده از تابع هزينه به جاي تابع توليد در تجزيه و تحليل فن آوري توليد، از تابع هزينه ترانسلوگ براي برآورد کشش توليد، ضرايب تابع و بازده نسبت به مقياس ذرت دانه اي استفاده شده است. اين تابع از روش حداكثر درست نمايي غيرخطي محدود شده، با استفاده از داده هاي مرکب مربوط به سال هاي ۱۳۸۲- ۱۳۶۸ برآورد شد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که کشش هاي جزيي متقاطع آلن براي هر جفت از نهاده ها بيانگر رابطه جانشيني مابين نهاده نيروي کار با کود، بذر و آب است. همچنين ماشين آلات مکمل نهاده نيروي کار و جانشين نهاده کود، بذر و آب است. محاسبه کشش قيمتي تقاضا براي نهاده نيروي کار نيز بيانگر بي کشش بودن تقاضا براي اين نهاده است. افزون بر اين، نتايج حاكي از آن است که صرفه هاي برگرفته از مقياس، کمتر از ۱ است (SE=0.39). به سخن ديگر توليد محصول ذرت دانه اي در ايران داراي بازده نزولي نسبت به مقياس است.