مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بم
مقاله توسعه روستايي
مقاله مشاركت
مقاله روستاهاي زلزله زده
مقاله بازسازي
مقاله مسكن آسيب ديده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسايي زمينه ها و عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشاركت روستاييان در روند بازسازي مسكن هاي روستايي آسيب ديده از زلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم صورت گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف آن كاربردي است، از لحاظ درجه كنترل و نظارت از نوع ميداني، و از نظر روش نيز همبستگي است و مشتمل بر ۱۹ متغير مستقل و يك متغير وابسته (مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده روستايي) است. جامعه آماري تحقيق، كليه سرپرستان خانوار روستايي منطقه زلزله زده شهرستان بم است، به گونه اي كه نمونه اي به حجم ۱۵۶ خانوار با روش نمونه گيري چندمرحله اي با انتساب متناسب از بين آنها انتخاب گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه است. به منظور سنجش روايي از روش پانل مشتمل بر كارشناسان و صاحبنظران امور مشاركت و توسعه روستايي استفاده شد و براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، كه مقدار آن ۰٫۸۴ به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه ميزان مشاركت روستاييان در زمينه مالي «بسيار كم»، در مورد تامين نيروي انساني در حد «متوسط»، و در زمينه تصميم گيري و برنامه ريزي نيز در حد «متوسط» است. نتايج تحليل همبستگي بيانگر آن است كه متغيرهاي تحصيلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندي، انسجام اجتماعي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سابقه اشتغال كشاورزي، عضويت در نهادهاي عمومي روستا، نوع مالكيت اراضي، استفاده از منابع اطلاعاتي، سابقه اشتغال كشاورزي، مديريت مطلوب و هماهنگي بين نهادهاي مسوول، مشوق ها، فعاليت شوراي اسلامي روستا داراي ارتباط مثبت و معني دار با متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي وابستگي به دولت، ميزان خسارت و تعداد اعضاي از دست رفته خانوار داراي ارتباط منفي و معني دار و همچنين متغيرهاي سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتباط و همبستگي با مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده اند.