مقاله تحليل سربه سري کانون هاي خدمات نهايي مرکز آموزشي – درماني آلفاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين (سال ۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تحليل سربه سري کانون هاي خدمات نهايي مرکز آموزشي – درماني آلفاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين (سال ۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله هزينه
مقاله درآمد
مقاله كانونهاي فعاليت و سربه سري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: توراني سوگند
جناب آقای / سرکار خانم: شيدايي حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مديران بيمارستانها بايد در انديشه دستيابي به فرايندهايي باشند که تصوير روشني از رفتار اقتصادي -مالي سازمانها ارايه دهند. هدف اين مطالعه تحليل سربه سري در کانونهاي خدمات نهايي مرکز آموزشي – درماني آلفاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي و کاربردي در سال ۱۳۸۶ در مرکز آموزشي – درماني آلفاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد. واحدهاي هزينه به کانونهاي خدمات نهايي، مياني؛ عمومي، و سربار فهرست بندي؛ در ۲ طبقه خدمات مستقيم و غيرمستقيم قرار گرفتند. اطلاعات هزينه اي از طريق فرمهاي اطلاعاتي هزينه يابي جمع آوري؛ و با روش تخصيص تقليلي – مرحله اي اقدام به تسهيم و تعيين شاخص هاي هزينه ها شد. از پرونده بيماران فرانشيز پرداختي بيماران، سهم سازمانهاي بيمه گري، کسور و تخفيف واحد مددکاري بيمارستان در محاسبه لحاظ؛ و وضعيت سربه سري کانونها تحليل شد.
يافته ها: هزينه هاي مستقيم ۵٫۶۹ درصد؛ و هزينه هاي غير مستقيم ۵٫۳۰ درصد کل هزينه هاي عملياتي مرتبط با کانون هاي خدمات نهايي را تشکيل مي دهند، ۵٫۷۸ درصد هزينه هاي مرتبط با کانون هاي خدمات نهايي ماهيت ثابت و ۵٫۲۱ درصد رفتار متغير داشتند. ميانگين درآمد حاصل از ارايه خدمت در کانون هاي جراحي، اطفال ۱، اطفال ۲، نوزادران و  NICUمعادل ۱۵۴۸۰۰۰ ريال و در کانون هاي تحت نظر و تالاسمي – شيمي درماني معادل ۴۸۵۶۰۰ ريال به ازاي هر بيمار تعيين شد. متوسط هزينه در اين دو گروه کانون ها به ترتيب ۱۰۵۱۴۵۰ ريال؛ و ۵۵۲۵۰۰ ريال به ازاي هر بيمار محاسبه شد. کانون جراحي داراي نسبت حاشيه ايمني؛ و بقيه واحدها قبل از نقطه سر به سر بودند.
نتيجه گيري: ايجاد يک پايگاه داده هاي هزينه؛ نظارت صحيح، کنترل و بازيابي هزينه ها در مراکز درماني ضروري است.