مقاله تحليل سري هاي زماني الکتروکارديوگرام سطحي قلب در بيماري فيبريلاسيون دهليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحليل سري هاي زماني الکتروکارديوگرام سطحي قلب در بيماري فيبريلاسيون دهليزي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سري زماني
مقاله الکتروکارديوگرام
مقاله فيبريلاسيون دهليزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قيداري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خداياري معز الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مشكاني فراهاني زهراسادات
جناب آقای / سرکار خانم: پاينده اميرتيمور
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيبريلاسيون دهليزي يکي از شايع ترين بي نظمي هاي قلبي است. روش هاي آماري و تحليل داده انجام گرفته در اين بيماري، در اکثر مواقع بر روي الکتروگرام هاي درون دهليزي بوده است؛ درحاليکه بررسي الکتروکارديوگرام سطحي قلب در بررسي و تشخيص اين بيماري بسيار شايع تر است. هدف از مطالعه حاضر بررسي اختلالات سيگنالي قلب در بيماران مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي با استفاده از الکتروکارديوگرام سطحي ۱۲ ليدي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه الکتروکارديوگرام ۱۲ ليدي ۵ بيمار بزرگسال مبتلا به فيبريلاسيون دهليزي و يک فرد سالم به مدت ۲٫۵ دقيقه بررسي و رفتار قلب و ارتباط بخش هاي مختلف آن در بيماران با قلب سالم مقايسه گرديد. در تحليل دامنه زمان و تحليل دامنه فرکانس از روش تحليل سري هاي زماني استفاده گرديد.
يافته ها: هم در بيماران و هم در فرد سالم، ليدهاي
I و II و III، ليدهاي aVF، aVL و aVR، ليدهاي سينه اي سمت راست (V1، V2 و V3) و ليدهاي سينه اي سمت چپ (V4، V5 و V6) با يکديگر همبستگي داشتند. همبستگي ليدهاي I، II و III ارتباطي با بيماري AF نداشت؛ در حاليکه، همبستگي بين ليدهاي aVR، aVF و aVL در بيماران کاهش داشت. بر اساس مطالعه حاضر بيشترين اختلالات در بيماران، در ليدهاي سينه اي و بخصوص ليدهاي سينه اي V1، V2 وV3 مشاهده گرديد. نتايج مطالعه همچنين نشان داد که ليدهاي سمت راست در بيماران به شدت از سوي ليدهاي سمت چپ تحريک مي شوند.
نتيجه گيري: به طور کلي اين مطالعه نشان داد که هر دو نظريه کانوني و بازگشتي را همزمان مي توان در توضيح رفتار الکتريکي قلب در بيماري
AF را پذيرفت.