مقاله تحليل سطوح ايزوکرونال يک حوضه با کاربرد مدل موج پخشيدگي بر مبناي تغييرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج عليا – تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل سطوح ايزوکرونال يک حوضه با کاربرد مدل موج پخشيدگي بر مبناي تغييرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج عليا – تبريز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطوح ايزوکرونال
مقاله مدل پخشيدگي
مقاله معادلات سنت – ونانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دربندي صابره
جناب آقای / سرکار خانم: فاخري فرد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير علي
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالديني سيدعلي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادي زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق کاربرد معادلات سنت – ونانت دو بعدي براي تعيين سطوح ايزوکرونال حوضه کمانج عليا، يکي از زير حوضه هاي رودخانه آجي چاي واقع در استان آذربايجان شرقي مي باشد. براي اين منظور ابتدا سطح حوضه مورد مطالعه در محيط GIS به سلول هايي با ابعاد ۲۵۰×۲۵۰ متر تقسيم بندي و سپس نقشه رقومي ارتفاعي (DEM) تهيه شد. معادله نفوذ کوستياکف بر مبناي تحليل اطلاعات ميداني با توجه به تطابق مطلوب آن براي بيان مولفه نفوذ در معادلات سنت – ونانت انتخاب گرديد. حل معادلات با استفاده از تکنيک عددي تفاضلات محدود با روش صريح به انجام رسيد. مسير جريان هر سلول به سلول مجاور تا خروجي تعيين شد. سپس مقدار جريان از سلولي به سلولي مجاور بر مبناي مدل پخشيدگي با لحاظ نمودن ميزان نفوذ لحظه اي براي تحليل زماني و مكاني شبيه سازي گرديد. به ازاي رويدادهاي مختلف بارش زمان تعادل براي کليه سلول هاي حوضه به طور جداگانه محاسبه شد و نقشه ايزوکرونال براي هر رويداد ترسيم گرديد. رابطه زمان تمرکز با شدت بارش همچنين سطح زهکشي با شدت بارش بسط داده شد. محاسبه زمان تمرکز نسبت به شدت هاي مختلف بارش در حوضه مورد مطالعه استخراج گرديد. با تغيير اندازه سلول ها از۲۵۰×۲۵۰  به ۳۰۰×۳۰۰ و ۳۵۰×۳۵۰ متر به علت حذف عوامل توپوگرافيکي و تغيير پارامترهاي هيدروليکي زمان تعادل افزايش نشان داد.