مقاله تحليل سياست قيمتگذاري در بازار پنبه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل سياست قيمتگذاري در بازار پنبه ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله سیاست قیمتگذاری
مقاله نرخ حمایت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياستهاي دولت در زمينه قيمتگذاري محصولات كشاورزي برانگيزه هاي توليد و بازده در بخش كشاورزي اثر مي گذارد. پنبه ششمين محصول زراعي ايران است كه به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور گسترده اي دخالت دولت در بازار و توليد آن اعمال شده است. اين دخالتها بر شكل گيري قيمتها در بازار و ارتباط آن با قيمتهاي جهاني تاثير گذاشته و موجب اعمال حمايت يا ماليات بر توليد كنندگان پنبه شده است. در اين مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجي، روابط قيمتها در بازار داخلي براورد و با استفاده از شاخص نرخ حمايت اسمي، آثار سياستهاي اعمال شده در تحريف قيمتهاي نسبي توليدكننده بررسي شده است. نتايج تحقيق نشان از وجود رابطه مثبت و بلندمدت بين قيمت سر مرز و جهاني پنبه و نبود رابطه بلندمدت بين قيمت داخلي و جهاني پنبه دارد. نرخ حمايت اسمي مستقيم در بیشتر دوره مثبت، نرخ حمايت اسمي غيرمستقيم منفي و نرخ حمايت كل در برخي سالها مثبت و در برخي منفي بوده است.