مقاله تحليل سينوپتيکي الگوهاي گردشي بارش هاي موسمي جولاي ۱۹۹۴ در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيکي الگوهاي گردشي بارش هاي موسمي جولاي ۱۹۹۴ در ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش
مقاله جنوب شرق ايران
مقاله کم فشار موسمي
مقاله پرفشار جنب حاره ايران
مقاله تحليل جريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري بيدختي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور درک سازوکار حاکم بر وقوع بارش هاي تابستانه جنوب شرق ايران روش سينوپتيکي- ديناميکي مبتني بر تحليل جريان اتخاذ گرديد. بر اين اساس، ابتدا داده هاي بارش روزانه تعداد ۱۵۲ ايستگاه هواشناسي براي يک دوره پايه ۳۴ ساله (۲۰۰۳-۱۹۷۰) موردپردازش قرار گرفت. در اين رابطه منطقه بارشي شاخص در جنوب شرق ايران تعيين گرديد و ضمن بررسي ويژگي هاي بارش تابستانه، بارش دهه اول جولاي ۱۹۹۴ به عنوان بارش نمونه و فراگير انتخاب شد.
جهت تعيين ساختار گردش جو و شناسايي الگوي سينوپتيکي حاکم در دهه اول جولاي ۱۹۹۴، داده هاي ترازهاي ۷۰۰، ۸۵۰، ۵۰۰ هکتوپاسکال و سطح زمين از نظر فشار و مولفه هاي مداري و نصف النهاري باد بصورت ميانگين روزانه از مرکز ملي پيش بيني محيطي آمريکا (NCEP/NCAR) تهيه شدند. به علاوه، شاخص هاي WY، OLR و مجموع بارش کل هند نيز مطالعه شده و مسيرهاي سيکلوني ترسيم شدند.
يافته ها نشان داد که منطقه اصلي بارش جنوب شرق کشور، يک محدوده مثلثي شکل در۳۰’ ، ۵۸ طول شرقي و ۳۰’، ۲۸ درجه عرض شمالي در استان سيستان و بلوچستان است که تقريبا هرساله داراي بارش مي باشد. همچنين نتايج تحقيق بيانگر آنست که وردش هاي ماهانه و سال به سال بارش تابستانه جنوب شرق ايران با تغييرات شدت موسمي تابستانه جنوب آسيا، بويژه با فراواني وقوع کم فشارهاي موسمي در منطقه درياي عرب ارتباطي بسيار نزديک دارد. در دوره شديد موسمي سال ۱۹۹۴، تعداد کم فشارهاي موسمي بطور محسوسي افزايش يافته، پرفشار جنب حاره قويتر و جريانات جنوب غربي درياي عرب و خليج بنگال نيز به ميزان قابل ملاحظه اي شديدتر بوده است.
آرايش الگوهاي گردشي اتمسفر در دهه اول جولاي ۱۹۹۴ در جنوب شرق ايران با رعايت تقدم زماني به شرح زير مي باشد: استقرار پرفشار جنب حاره تراز فوقاني، نفوذ ناوه امواج غربي بر غرب ايران، گسترش شرق سو و در عين حال مداري پرفشار جنب حاره ايران در ترازهاي مياني تروپوسفر و کشيده شدن زبانه اي از پرفشار تا شمال هند، تشکيل کم فشار موسمي در خليج بنگال، جابجايي غرب سوي کم فشار موسمي و استقرار آن بر نيمه شمالي درياي عرب، تقويت گردش سيکلوني و افزايش تاوايي مثبت در منطقه درياي عرب، تقويت و گسترش مرکز کم فشار در مرکز تا غرب ايران، ورود سيکلوني با منشا کم فشار موسمي درياي عرب به منطقه جنوب شرق ايران، صعود همرفتي و وقوع بارش.