مقاله تحليل سينوپتيکي بارش هاي شديد لارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيکي بارش هاي شديد لارستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارندگي هاي لارستان
مقاله توالي هاي مرطوب
مقاله تحليل سينوپتيک بارش هاي شديد لارستان
مقاله كم فشارمونسون
مقاله پرفشار آزور
مقاله منطقه لارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني بهلول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه بارندگي هاي شديد لارستان، آمار روزانه بارش ايستگاه لار در دوره آماري ۲۰۰۷- ۱۹۶۰ از سازمان هواشناسي كشور تهيه شد. ابتدا توالي هاي مرطوب ۱ تا ۶ روزه دردوره آماري مذكور تعيين، سپس شديدترين بارش هاي منطقه در دوره سرد (فوريه ۱۹۹۳) و گرم (ژوئيه ۱۹۹۵) انتخاب شد. الگوهاي سينوپتيکي به وجود آورنده اين بارش هاي شديد و طولاني در سطح زمين و سطوح بالا بر اساس نقشه هاي ساعت ۱۲ GMT روزانه سطوح زمين،  500 hPaو ۷۰۰ hPa شناسايي شد.
يافته هاي تحقيق نشان داد كه الگوهاي فشار موثر در بارش هاي شديد فصل سرد، در سطح زمين ورود سيکلون هاي غربي، کم فشار سوداني و در فصل گرم، نفوذ کم فشار مونسون، عقب نشيني پر فشار جنب حاره، استقرار کم فشار حرارتي و ايجاد ناپايداري شديد است. و در سطوح بالا نفوذ بادهاي غربي، ورود فرود عميق به همراه ريزش هواي مرطوب مي باشد.