مقاله تحليل سينوپتيکي موج سرماي ۸-۱۵ ديماه ۱۳۸۵ در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيکي موج سرماي ۸-۱۵ ديماه ۱۳۸۵ در ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان
مقاله موج سرما
مقاله سينوپتيک
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كيخسروي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نهايي از اين تحقيق شناخت عوامل موثر ديناميکي و همديدي بر پديده يخبندان در کشور ايران است تا بتوان با پيش بيني آن در آينده شدت خسارت ها را کاهش داد.
در موج سرماي ۱۵-۸ دي ماه ۱۳۸۵، تعداد کثيري انسان و حيوان تلف شده و فشار گاز در بخش هاي زيادي از کشور تقليل پيدا کرد و رفت و آمد در بسياري از شهر ها و جاده هاي کوهستاني دچار مشکل جدي شد. به دليل نفوذ يک موج سرماي گسترده به داخل کشور در روزهاي ۱۵-۸ دي ماه بين ۸۰-۷۵ درصد از پهنه کشور دچار يخبندان شد.
اين تحقيق نشان مي دهد که عمده سامانه هاي منجر به يخبندان از شرايط سينوپتيکي زير پيروي مي کنند:
– در ترازهاي دريا و تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال (که از لحاظ شرايط سينوپتيکي شبيه هم بوده اند) زبانه سردي از نزديک قطب و با امتداد شمال – جنوب تا نيمه جنوبي ايران امتداد دارد که سبب انتقال هواي سرد قطبي و جنب قطبي تا جنوب کشور شده است؛
– تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال (تروپوسفر مياني) در روز شروع موج سرما، مرکز کم ارتفاعي با منحني ۴۹۲ ژئوپتانسيل دکامتر روي شمال سيبري بسته شده است که زبانه نسبتا عميقي با راستاي شمالي – جنوبي تا جنوب ايران گسترش پيدا کرده است. در ادامه اين مرکز کم ارتفاع و زبانه به تدريج به عرض هاي پايين تر گسترش پيدا کرده و تقريبا تا پايان روز چهارم موج سرما (اول ژانويه) اين روند ادامه داشته است و زبانه سرد قطبي بدون حرکت قابل ملاحظه اي به سمت شرق يا غرب، باعث تداوم ريزش هواي سرد قطبي در لايه هاي مياني جو روي ايران شده است. از روز چهارم، ناوه سيبري شروع به حرکت به سمت شرق کرده و هواي پايداري را تا پايان موج سرما بر منطقه حاکم کرده است.
– شرايط سينوپتکي حاکم در تراز ۳۰۰ هکتوپاسکال شباهت بسيار زيادي با تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال دارد. بنابراين با نفوذ يک موج سرما از سمت شمال و با امتداد شمالي – جنوبي و بلوکه شدن سيستم روي منطقه به مدت ۸ روز تداوم داشته و با انتقال هواي سرد آرکتيکي سرماي شديد را روي ايران حاکم کرده است.