مقاله تحليل سينوپتيک بارش هاي سنگين در غرب کشور (مطالعه موردي: بارش دوره ۷ – ۱۴ مارس ۲۰۰۵، ۱۶ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تحليل سينوپتيک بارش هاي سنگين در غرب کشور (مطالعه موردي: بارش دوره ۷ – ۱۴ مارس ۲۰۰۵، ۱۶ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش شديد
مقاله سيستم هاي سينوپتيکي
مقاله ناوه مديترانه
مقاله غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: نيري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي جليليان شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بارش سنگين دوره ۷ تا ۱۴ مارس ۲۰۰۵ (۱۶ تا ۲۴ اسفند ۱۳۸۵) غرب کشور به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تحليل سينوپتيکي بارش مذکور از نقشه هاي روزانه سطح زمين و سطوح ۸۵۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال استفاده شده است. تحليل اين نقشه ها از ۴۸ ساعت قبل از وقوع بارش تا روز قطع کامل بارش انجام شده است. عناصر آب و هوايي مورد مطالعه در اين تحليل شامل: آمار روزانه بارندگي و رطوبت ايستگاههاي منتخب در غرب کشور مي باشد. نتايج نشان مي دهند که سيستم کم فشار درياي مديترانه و زبانه کم فشار سوداني باعث بارندگي هاي اين دوره شده که درياي مديترانه، درياي سياه و درياي سرخ در تقويت اين سيستم ها در سطح زمين نقش داشته اند. در روز شروع بارش در سطح زمين سيستم کم فشار مديترانه ايي از سمت شمال غرب و زبانه کم فشار سوداني از طرف جنوب غرب به کشور نزديک شده اند و در روز اوج بارش ادغام اين دو سيستم باعث بارش سنگين در منطقه شده است. و با خروج اين سيستم ها از غرب کشور و استقرار سيستم پرفشار سيبري شرايط پايداري از روز ۱۳ در منطقه حاکم شده است. در سطوح بالا نيز در روز شروع بارندگي محور ناوه در امتداد ترکيه، عراق و خليج فارس و در غرب مرزهاي منطقه، واقع شده است. با جابجايي موج کوتاه و تغيير موقعيت محور آن بطرف شرق و نزديکتر شدن آن به منطقه، کم فشار مديترانه در سطح زمين به طور همزمان پيشروي کرده است. در اين حالت، تمام منطقه غرب کشور، در زير شرق محور ناوه موج کوتاه قرار گرفته و باعث تشديد ناپايداري و صعود هواي مرطوب مي شود. با جابجايي و حرکت موج کوتاه به طرف شرق و تغيير مکان محور ناوه، منطقه غرب در پشت محور ناوه قرار گرفته و به تبع آن موقعيت کم فشار زميني نيز تغيير کرده و در نتيجه از شدت ناپايداري موج کوتاه و به تبع آن بارندگي، کاهش مي يابد.