مقاله تحليل شاخص هاي توسعه در شهرستان هاي استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۵۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تحليل شاخص هاي توسعه در شهرستان هاي استان همدان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي توسعه
مقاله تحليل عاملي
مقاله اسپيرمن رنک
مقاله استان همدان
مقاله همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش سعي گرديده که با استفاده از تکنيک پيشرفته تحليل عاملي و ضريب همبستگي اسپيرمن رنک به تحليل شاخص هاي توسعه در شهرستان هاي استان همدان پرداخته شود. رويکرد پژوهش از نوع کمي ـ تحليلي بوده است، شاخص هاي مورد بررسي ۵۷ متغير ترکيبي بوده است. نتيجه حاصل از به کارگيري تکنيک تحليل عاملي تقليل ۵۷ متغير پژوهش به ۵ عامل نهايي بوده، اين ۵ عامل حدود ۴۷۵/۹۰ درصد واريانس جامعه را تفسير و توضيح مي دهد. سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان همدان با استفاده از مدل همبستگي اسپيرمن رنک به ترتيب عبارت است از :
سطح اول توسعه: شهرستان هاي اسدآباد و رزن
سطح دوم توسعه: شامل شهرستان هاي همدان، ملاير، نهاوند و کبودرآهنگ
سطح سوم توسعه: شامل شهرستان هاي بهار و تويسرکان
بعد از اعمال شاخص جمعيت و شاخص هاي خدماتي و مشخص شدن سطح توسعه اولويت هاي برنامه ريزي براي شهرستان هاي استان همدان عبارت است از :
گروه اول: شامل شهرستان هاي بهار و تويسرکان
گروه دوم: شامل شهرستان هاي همدان، ملاير، نهاوند و کبودرآهنگ
گروه سوم: شامل شهرستان هاي اسدآباد و رزن