مقاله تحليل شبكه سكونتگاهي با تاكيد بر جريان هاي جمعيتي در شهرستان فيروزكوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تحليل شبكه سكونتگاهي با تاكيد بر جريان هاي جمعيتي در شهرستان فيروزكوه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه
مقاله سكونتگاه
مقاله جريان هاي جمعيتي
مقاله مركزيت
مقاله فيروزكوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذرباد نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط بين سكونتگاه هاي روستايي و شهري در شهرستان فيروزكوه به واسطه جريان هاي جمعيتي تحقق مي يابد. اين روابط در سطح محلي و ناحيه اي به ايجاد شبكه ساختاري و شكل دهي الگوي شبكه سكونتگاهي منجر شده است. حال، ويژگي هاي الگوي اين شبكه سكونتگاهي پرسش و مساله اصلي اين تحقيق است. داده هاي تحقيق منتج از ۲۵ روستاي نمونه و ۴۳۶ خانوار نمونه عملياتي شهرستان فيروزكوه است كه بر اساس فرمول كوكران و با در نظر گرفتن فاصله دوري و نزديكي روستاها نسبت به شهر فيروزكوه انتخاب شدند. اندازه شبكه، تراكم شبكه و درجه (دروني و بيروني) شبكه، شدت جريان يا درجه دروني جامعه كل هر روستا مهم ترين معيارهاي شبكه و انواع مركزيت ها، معيارهاي تسلط شبكه سكونتگاهي را نشان مي دهند. بر اساس يافته هاي تحقيق، شهر تهران با احراز مركزيت درجه اي، بردار ويژه و بينابيني به عنوان سكونتگاه اصلي در ساختار شبكه اي شهرستان فيروزكوه شناخته شد. همچنين مهدي شهر، كركبنه، محمود آباد، نجفدر و فريدون كنار با احراز مركزيت دوري، به مثابه ضعيف ترين سكونتگاه در شبكه شناسايي شدند. بر اساس نتايج تحقيق، الگوي كلي حاكم بر شبكه سكونتگاهي شهرستان فيروزكوه الگويي فصلي و منظم و چرخه اي از جريان هاي جمعيتي است كه در قالب الگوهاي شبكه اي تابستانه و زمستانه در سطح محلي و منطقه اي مطرح است. اين الگو هم سو با مشخصات نظريه هاي قطب رشد است و با الگوي نظريات شبكه اي فاصله دارد. چندسويه بودن و جهت دار بودن پيوند سكونتگاه روستايي و شهري نيز از ويژگي هاي شبكه سكونتگاهي ناحيه مورد مطالعه است.