مقاله تحليل شبكه نوآوري بين بخش هاي اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل شبكه نوآوري بين بخش هاي اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ملي نوآوري
مقاله اشاعه نوآوري
مقاله جدول داده ـ ستانده
مقاله شبکه نوآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتحي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر روشي براي قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوري بين بخش هاي اقتصادي در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوري بين بخشي از جريان هاي هزينه هاي تحقيق و توسعه ساخته مي شود که با استفاده از داده هاي موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه اند. اين شبکه در سطوح انفرادي، ملي و گروهي وجود دارد و به بررسي بخش هاي واقع در شبکه اشاعه نوآوري و عملكرد هر بخش مي پردازد. نتايج بررسي در ايران در سطح انفرادي نشان مي دهد كه مهم ترين بخش ها عبارتند از فلزات اصلي و محصولات فكري كه وضعيت بهتري نسبت به همتايان شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش ها در ايران اين گونه مي نمايد كه بيش تر آن ها از لحاظ نوآوري نيازمند به بخش هاي اصلي ياد شده اند. همچنين درباره خوشه ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است كه خوشه ها به مثابه زيرمجموعه اي بسيار مهم از شبكه اشاعه نوآوري در ايران عملكردي ضعيف دارند. در سطح ملي، شبكه اشاعه نوآوري تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطي كمابيش يكسان دارند.