مقاله تحليل شبکه اي ساختار نظام اولويتي ارزش هاي جوانان (مورد تجربي: جوانان شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليل شبکه اي ساختار نظام اولويتي ارزش هاي جوانان (مورد تجربي: جوانان شهر تهران)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزشي
مقاله اولويت
مقاله تحليل شبکه
مقاله هم بندي
مقاله جوانان
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي سرابي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با اتخاذ رهيافت شبکه اي به آشکارسازي الگوهاي شکلي و محتوايي نظام ارزش هاي جوانان تهراني بر حسب رابطه اولويتي پرداخته مي شود. الگو يا ساختار نظام اولويتي ارزش ها در واقع نقشه اي است براي ساماندهي جهان. از اين رو به لحاظ شکلي، ميزان استحکام يا هم بندي آن نظام؛ و به لحاظ محتوايي، سنخيت آن با ابعاد متقاطع «سنتي / مدرن» اينگلهارت و «آجيل» پارسونزي سنجيده مي شود. روش پژوهش از نوع «مقطعي» است. ابزار اندازه گيري «پرسشنامه» است. حجم نمونه ۱۰۵۸ شهروند ۱۵ تا ۲۹ ساله ساکن در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گيري «خوشه» اي انتخاب شده اند. نتايج حاصله از پردازش داده هاي رابطه اولويتي بين ارزش هاي متقاطع نشان دهنده وجود ساختار «نيمه مرتب» و غلبه نوع «سنتي» در نظام اولويتي ارزشي اکثر (هفتاد و پنج درصد) جوانان تهراني است.