مقاله تحليل شبکه شهري و توزيع فضايي جمعيت در كانون هاي شهري استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليل شبکه شهري و توزيع فضايي جمعيت در كانون هاي شهري استان هرمزگان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه شهري
مقاله رتبه – اندازه
مقاله ضريب آنتروپي
مقاله نخست شهري
مقاله استان هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار كمال
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوندزاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رستم گوراني ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد انفجاري جمعيت شهرنشين کشور، عدم توجه به شبكه شهري و نحوه پراكنش مراكز و كانون هاي شهري در پهنه سرزمين از يك سوي و رشد شتابان شهرنشيني از سوي ديگر به گسيختگي و عدم انسجام در ساختار فضايي کشور منجر شده است. مهاجرت هاي شديد روستا ـ شهر، روند رو به رشد شهرنشيني و تحولات اقتصادي- اجتماعي و سياسي دهه هاي اخير استان هرمزگان از مهم ترين عوامل ايجاد الگوي نامتوازن شبکه شهري بوده است كه روش به کار گرفته در اين تحقيق از نوع کمي- تحليلي است. نتايج حاصل از مطالعه بيانگر اين مطلب است که بر اساس قاعده رتبه – اندازه، شبکه شهري هرمزگان در سال هاي (۱۳۸۵-۱۳۶۵) دچار عدم تعادل بوده است. فاصله ميان شهر بندرعباس با شهرهاي پايين دست آن يعني ميناب، بندرلنگه، رودان و ديگر شهرهاي استان زياد بوده و شهرهاي كوچك تر و كم جمعيت تر از بندرعباس نتوانسته اند جمعيت مطلوب خود را کسب کنند. شهر بندرعباس در هر سه دوره آماري جايگاه خود را به عنوان شهر برتر در شبکه شهري بندرعباس حفظ کرده است و شهر ميناب با فاصله زياد نسبت به بندرعباس در هر سه دوره آماري جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است. بررسي ها نشان مي دهد که تعديل قطب گرايي در توسعه شهري و تمرکز زدايي از شهر مسلط از طريق راهکار تقويت شهرهاي متوسط (ميناب، لنگه، رودان و…)، در اين استان اقدامي منطقي در جهت متعادل سازي توزيع فضايي جمعيت دركانون هاي شهري مي باشد.