مقاله تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تحليل شعاع سنجش حس گرها براي رهگيري اهداف سريع در شبكه هاي حس گر بي سيم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه هاي حس گر بي سيم
مقاله رهگيري هدف سريع
مقاله همبستگي مكاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كهايي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شبكه هاي حس گر بي سيم با توجه به آرايش متراكم حس گرها و مساله افزونگي اطلاعات، نيازي به فعال بودن تمام حس گرها در هر لحظه نيست. در اين مقاله، به دنبال انتخاب مجموعه اي از حس گرهاي فعال هستيم كه اولا انرژي مصرفي در شبكه كنترل گردد و ثانيا خطاي رهگيري يك هدف متحرك از حداكثر مقدار مجازي تجاوز ننمايد. بدين منظور تابع هزينه اي بر مبناي همبستگي مكاني تعريف شده، از الگوريتم  Spatial-Splitبر مبناي ويژگي هاي دو پارامتر موثر در همبستگي مكاني جهت انتخاب حس گرها و از روش تخمين نامتمركز بر مبناي فيلتر اطلاعات توسعه يافته براي رهگيري هدف استفاده مي شود. در ادامه اثر سرعت هدف در انتخاب حس گرهاي فعال و رهگيري هدف بررسي شده و سپس راه حلي براي كاهش خطاي رهگيري بر مبناي افزايش ميزان همپوشاني ناحيه سنجش واقعي و ناحيه سنجش تخميني پيشنهاد مي گردد. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه دقت رهگيري نه تنها قابل مقايسه با روش هاي تخمين بهينه است، بلكه از ساير الگوريتم هاي انتخاب حس گر خطاي رهگيري كمتري دارد. در عين اين كه با انتخاب تعداد محدودي از حس گرها انرژي مصرفي شبكه نيز كاهش مي يابد.