مقاله تحليل عاملي سازه هاي اثر بخشي نظام توليد، انتقال و کاربرد فناوري کشاورزي از ديدگاه خبرگان تروي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۹۳۳ تا ۹۴۱ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي سازه هاي اثر بخشي نظام توليد، انتقال و کاربرد فناوري کشاورزي از ديدگاه خبرگان تروي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله اثربخشي
مقاله سازه
مقاله نظام
مقاله توليد
مقاله انتقال
مقاله کاربرد
مقاله کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عناصر مهم توسعه کشاورزي، فناوري است که در صورت توليد مناسب، انتقال مطلوب و کاربرد موثر آن مي توان در نيل به اهداف توسعه کشاورزي اميدوار بود .در اين ميان وظيفه تحقيقات کشاورزي، توليد، فناوري و وظيفه ترويج، انتقال آن مي باشد و کشاورزان به عنوان کاربر ان فناوري مطرح هستند. براي اثر بخشي اين نظام، سازه هاي متعددي نقش دارند. اين تحقيق که با هدف بررسي سازه هاي اثربخش در نظام توليد، انتقال و کاربرد فناوري کشاورزي به روش توصيفي پيمايشي انجام شد، ۸۸ نفر از خبرگان ترويج کشاورزي کشور را مورد مطالعه قرار داد و با بهره گيري تکنيک تحليل عاملي، هشت عامل بعنوان سازه هاي اثربخش دراين نظام از ديدگاه خبرگان ترويج کشاورزي استخراج و نام گذاري شدند. عامل اول بنام برنامه ريزي با تبيين بيش از ۱۵ درصد از کل واريانس به عنوان مهم ترين عامل معرفي شد. عامل هاي بعدي به نامهاي عامل سياست کشاورزي، عامل ترويج و مشارکت، عامل منابع، عامل سرمايه گذاري، عامل تعدد و پراکندگي (وسعت)، عامل کاربران و عامل زمان توليد و انتقال، هريک به ترتيب ۱۲٫۵ ۱۱٫۸ ۹ ۹۹٫۵  6.85 6.85 و۶  درصد عامل زمان توليد و انتقال، هريک به ترتيب سازه هاي نظام توليد و انتقال فناوري را تبيين نمودند. اين هشت عامل در مجموع۷۷٫۵  درصد از واريانس کل متغيرها را تبيين کرده و تنها ۲۲٫۵ درصد از واريانس باقيمانده مربوط به ساير عامل ها يا متغيرهايي است که در اين تحقيق مد نظر نبوده اند.