مقاله تحليل عاملي عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي (مطالعه موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي (مطالعه موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل آموزشي
مقاله عامل دانشگاهي
مقاله عامل روانشناختي
مقاله عامل ارتباطي
مقاله كارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق توصيفي – پيمايشي، تحليل عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي بود. جامعه آماري آن شامل ۶۸۶ نفر از دانشجويان تحصيلات تكميلي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد ۹۷ نفر از طريق فرمول كوكران انتخاب شد كه براي افزايش دقت ۱۵۰ نفر به عنوان پاسخگو تعيين گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود كه روايي آن بر اساس نظر جمعي از استادان رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد (۷۹/۰ تا ۹۳/۰) كه بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده هاي با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. به منظور شناسايي عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي، از تحليل عاملي نوع R استفاده شد. نتايج نشان داد، متغيرها شامل چهار عامل آموزشي، روانشناختي، ارتباطي و دانشگاهي مي باشند كه در مجموع ۴۶/۵۰ درصد واريانس را تبيين نمودند.