مقاله تحليل عاملي مولفه هاي رضايت مندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس از کيفيت خدمات آموزشي ارايه شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي مولفه هاي رضايت مندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس از کيفيت خدمات آموزشي ارايه شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل عاملي
مقاله کيفيت آموزشي
مقاله رضايت مندي
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه تربيت مدرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري نگين
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش توصيفي، تحليل عاملي مولفه هاي رضايت مندي دانشجويان کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس از کيفيت خدمات آموزشي ارايه شده مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي بود که روايي آن با کسب نظرات متخصصان و استادان ترويج و آموزش کشاورزي مورد بررسي و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب اعتبار آن نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ، بين ۰٫۷۹ تا ۰٫۹۴ به دست آمد. جامعه آماري مورد نظر شامل کليه دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس است (N=674)، که از اين ميان، تعداد ۱۵۹ نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و اقدام به جمع آوري اطلاعات و تکميل پرسشنامه ها گرديد(n=159) . با استفاده از تکنيک تحليل عاملي، رضايت مندي دانشجويان از خدمات آموزشي در هشت عامل خلاصه شدند. اين عوامل در مجموع مي توانند ۶۵٫۲۶ درصد از واريانس رضايت مندي دانشجويان را تبيين کنند. تقريبا ۳۵ درصد از واريانس باقي مانده مربوط به ساير عواملي است که پيش بيني آنها در اين تحقيق ميسر نمي باشند.