مقاله تحليل عاملي نيازهاي آموزشي پنبه کاران از ديدگاه کارشناسان ترويج کشاورزي استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحليل عاملي نيازهاي آموزشي پنبه کاران از ديدگاه کارشناسان ترويج کشاورزي استان سمنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه کارشناسان ترويج کشاورزي
مقاله پنبه کاران
مقاله نياز آموزشي
مقاله تحليل عاملي
مقاله استان سمنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: عماني احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي ديدگاه کارشناسان ترويج کشاورزي استان سمنان در زمينه ابعاد مختلف نيازهاي آموزشي پنبه کاران استان سمنان در مورد زراعت پنبه مي باشد. اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي و روش توصيفي، همبستگي است و از فن تحليل عاملي در تعيين نيازهاي آموزشي استفاده شده که ۴۵ نفر از کارشناسان ترويج کشاورزي استان از طريق سرشماري پاسخگوي سوال ها بودند. روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از طريق مطالعه اسنادي و به شيوه پيمايشي صورت گرفت. ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن از طريق مطالعه تعدادي از متخصصان ترويج در واحدهاي دانشگاهي علوم و تحقيقات، و گرمسار پس از اصلاحات لازم تاييد شد. اعتبار پرسشنامه نيز با استفاده از محاسبه ضريب کرونباخ آلفا، ۰٫۸۵ به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملي مشخص شد که شش عامل بيان شده يعني متغيرهاي آموزش در خصوص بيماري ها و علف هاي هرز پنبه و آبياري، آموزش نحوه صحيح آماده سازي زمين، آموزش در زمينه استفاده از نهاده هاي شيميايي، آموزش در زمينه هورمن هاي شيميايي، آموزش در زمينه انبارداري؛ و آموزش در زمينه مبارزه غير شيميايي با آفات که در مجموع ۷۵ درصد متغير نيازهاي آموزشي را تبيين مي کنند.