مقاله تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني آشفته ناپايا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني آشفته ناپايا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديناميک سيالات محاسباتي
مقاله حجم محدود
مقاله درز سنگي
مقاله جورشدگي
مقاله تزريق
مقاله مولفه هاي سرعت دوغاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي اقدم زيور
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلوي داراب مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آميزه تزريق با يک سرعت اوليه وارد درز مي شود اما بسته به هندسه درز و خصوصيات دوغاب تزريقي، دوغاب به تدريج سفت شده و سرعت تغييرات کاملا آشکاري از خود نشان مي دهد. اين تغييرات در راستاي تزريق و عمود بر راستاي تزريق رخ مي دهد. در اين تحقيق تغييرات هر دو مولفه سرعت در درزهايي با هندسه هاي گوناگون، با استفاده از اصول ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) و روش عددي حجم محدود بررسي شده است. بدين منظور درزهايي با سطوح صاف و موازي و همچنين درزهايي دندانه اره اي شکل با جورشدگي هاي متفاوت مدل سازي شدند. نتايج نشان مي دهد که مولفه سرعت در راستاي تزريق در يک درز با سطوح صاف و موازي همواره توزيع سهمي شکلي در جهت بازشدگي درز از خود نشان مي دهد. در درز دندانه اره اي شکل، در محل هاي تنگ شده مقدار آن افزايش مي يابد و پروفيل آن از حالت سهمي شکل خارج شده و شکل موجي به خود مي گيرد. سرعت در راستاي عمود بر امتداد درز درون درزهاي با سطوح صاف و موازي از ورودي درز تا محلي که دوغاب شروع به گيرش مي کند برابر صفر است و از محل گيرش دوغاب به بعد آشکار شده و تغيير مي کند. اين مولفه از سرعت در درزهايي با سطوح دندانه اره اي از ابتداي درز غيرصفر بوده و چگونگي تغييرات آن  از نظر مقدار و علامت به ميزان جورشدگي درز و نسبت بازشدگي درز (K)، جهت و شيب ديواره هاي درز بستگي دارد.