مقاله تحليل علل و عوامل نابرابري در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تحليل علل و عوامل نابرابري در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله علل و عوامل
مقاله نابرابري
مقاله نقاط شهري
مقاله استان آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هفت چشمه ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، تحليل سطوح توسعه در سال ۱۳۸۵ و بررسي علل و عوامل موثر بر نابرابري در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي است. روش پژوهش توصيفي – تحليلي است. ابتدا با استفاده از روش تحليل عاملي و شاخص تركيبي توسعه انساني، درجه توسعه يافتگي نواحي محاسبه و رتبه هر يك از نواحي در شاخص هاي بخش هاي مورد مطالعه در محدوده زماني مورد مطالعه مشخص گرديد. با استفاده از روش تحليل خوشه اي، نقاط شهري استان آذربايجان شرقي، در سه سطح توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و محروم طبقه بندي شده اند. با بهره گيري از ضريب پراكندگي شكاف و نابرابري هاي ناحيه اي مشخص شده است. سپس به ارايه رابطه رگرسيوني جهت پيش بيني سهم عوامل تاثيرگذار بر توسعه نواحي و اولويت بندي نواحي جهت سرمايه گذاري و تعديل نابرابري هاي ناحيه اي پرداخته شده است. در نهايت علل و عوامل نابرابري و عوامل مهمي که در تکوين، تشديد يا کاهش نابرابري در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي دخيل هستند به صورت اجمالي تشريح شده است. با بررسي عوامل تاثير گذار در نابرابري در محدوده مکاني و زماني مورد مطالعه اين نتيجه حاصل مي شود که تقريبا همه عوامل در نابرابري ها تاثيرگذار بوده اند، اما نسبت به شرايط زماني – مكاني و انساني، تاثير يك عامل يا برخي از عوامل بيشتر از ساير عوامل خود را نشان مي دهد. بنابراين، در بررسي و تحليل مسايل نابرابري همانند ديگر مسايل انساني كه ماهيت پيچيده اي دارند بايد به صورت سيستمي عمل كرد و همه عوامل را مورد بررسي قرار داد. همچنين به علت اين که نابرابري مفهومي نسبي، پويا و هنجاري است، از اين رو نابرابري بايد با توجه به شرايط زماني – مکاني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيکي و يا به عبارت ديگر در چهارچوب ساختار همان نظام تفسير شود.