مقاله تحليل علمي آزمونها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل علمي آزمونها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل سوال
مقاله ضريب دشواري
مقاله ضريب تميز
مقاله واريانس
مقاله پايايي و روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمونهاي چهارگزينه اي از متداولترين ابزارهاي عيني اندازه گيري هستند كه در دانشگاه پيام نور اجرا مي شوند. براي بررسي كيفيت ارزشيابي دانشگاه، ده آزمون از دو گروه زمين شناسي و روان شناسي از دو دانشكده علوم و ادبيات و علوم انساني به طور تصادفي انتخاب شدند. پاسخنامه دانشجويان، در ده آزمون مذكور، مورد تحليل علمي قرار گرفت.
هدف پژوهش بررسي روايي و پايايي آزمونها، ضريب دشواري، ضريب تميز و واريانس سوالات آزمونها بود. خارج بودن ضرايب آماري از سطح بهينه و روايي و پايايي بيشتر آزمونهاي گروه زمين شناسي به عنوان فرضيه هاي پژوهش تعيين شدند. نتايج پژوهش نشان داد كه ۳۸ درصد از سوالات گروه روان شناسي و ۴۲ درصد از سوالات گروه زمين شناسي نامناسب هستند. ضريب دشواري و ضريب تميز آزمونها خارج از سطح بهينه و واريانس آزمونها داخل سطح بهينه هستند و پايايي آزمونهاي گروه زمين شناسي بيشتر از پايايي آزمونهاي گروه روان شناسي و روايي آزمونهاي گروه روان شناسي بيشتر است.