مقاله تحليل عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر سهم زنان روستايي از درآمد خانوار: مطالعه موردي شهرستان ديواندره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر سهم زنان روستايي از درآمد خانوار: مطالعه موردي شهرستان ديواندره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان روستايي
مقاله ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي
مقاله درآمد خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليايي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ويژگي هاي اجتماعي – اقتصادي موثر بر سهم زنان مناطق روستايي شهرستان ديواندره از درآمد خانوار مورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش از نوع كاربردي، و روش آن از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري موردنظر تعداد ۱۷۷۰ نفر زنان سرپرست خانوار واقع در ۴ دهستان شهرستان ديواندره بوده و تعداد ۱۷۷ نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه اي بود كه روايي صوري آن بر اساس نظر جمعي از استادان و صاحب نظران تاييد و پايايي آن با استفاده از فرمول كرونباخ – آلفا بالاتر از a=0.7 تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSSwin11.5 انجام گرديد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، ارزش نيروي كار زنان، ميزان مشاركت در تصميم گيري هاي اقتصادي خانواده، ميزان تحصيلات و ميزان باور به سنت هاي اجتماعي همبستگي و متغير دوم (سهم زنان روستايي در درآمد خانوار) رابطه معني داري وجود دارد. بر اساس نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيوني ۵ متغير شامل تعداد فرزندان، ارزش نيروي كار زنان، ميزان مشاركت در تصميم گيري هاي اقتصادي خانواده، ميزان تحصيلات و ميزان باور به سنت هاي اجتماعي در مجموع ۶۷ درصد سهم زنان روستايي در درآمد خانوار را تبيين نمود. همچنين نتايج به دست آمده از تحليل مسير نشان داد ۲ متغير تعداد فرزندان و مشاركت در تصميم گيري هاي اقتصادي خانواده به صورت مستقيم و ۳ متغير اعتقاد به سنت ها و باورهاي اجتماعي، نيروي كار و تحصيلات به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر متغير وابسته (سهم زنان روستايي در درآمد خانوار) تاثير گذاشته اند.